Ko nozīmē līguma noteikumiem neatbilstoša prece vai pakalpojums?Ko nozīmē 
līguma noteikumiem neatbilstoša prece vai pakalpojums?

Jāatceras, ka izdarot jebkuru pirkumu tiek noslēgts līgums. Likumdošanā nav noteikts, ka katrs līgums jānoslēdz rakstveidā. Līgumu var noslēgt arī mutiski un ar konkludentām darbībām. Ražotāja vai pārdevēja pienākums ir nodrošināt preces vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem, t.i., nodrošināt, lai precei, pakalpojumam vai tā rezultātā izgatavotai lietai nebūtu defektu, lai preci vai pakalpojumu varētu izmantot paredzētajam nolūkam.

Tomēr var gadīties, ka pēc preces iegādes vai vēlāk, preci lietojot, Jūs konstatējat defektus, kurus neievērojāt vai kurus nebija iespējams ievērot (slēpti defekti) un par kuru esamību Jums nepateica arī pārdevējs.
Šajā gadījumā un arī tad, ja Jūs konstatējat vienu no tālāk uzskaitītiem būtiskiem apstākļiem, jūs varat uzskatīt, ka ražotājs vai pārdevējs nav nodrošinājis preces atbilstību līguma noteikumiem:

    * - prece nav iesaiņota, bet iesaiņojums nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās (piemēram, Jūs esat iegādājies mēbeļu komplektu un vienojies ar pārdevēju par tā piegādi. Daļa piegādātā komplekta elementu nav iesaiņoti, kaut gan tradicionāli iesaiņojumam ir jābūt);

    * - iesaiņojumā saņemtās preces komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādu līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas brīdī pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;

    * - prece nav derīga nolūkam, kuram Jūs esat to iegādājies un par kuru esat paziņojis pārdevējam pirkšanas brīdī;

    * - preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam tādēļ, ka par to sniegta nepilnīga informācija vai informācija nav sniegta vispār (piemēram, atverot iesaiņojumu, Jūs neatradāt lietošanas pamācību, lietošanas pamācību Jums neiedeva arī pārdevējs, vai lietošanas pamācība ir, bet tā ir svešvalodā, kuru Jūs nepietiekami pārvaldāt, lai pareizi lietotu preci vai izmantotu visas tās iespējas);

    * - prece ir viltota,

Pakalpojums uzskatāms par neatbilstošu līguma noteikumiem, ja:

    * - to sniedzot nav ievērotas normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu prasības, vai tam ir citi būtiski trūkumi;

    * - par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai informācija nav sniegta vispār un tāpēc pakalpojumu nav iespējams izmantot paredzētajam nolūkam;

    * - tas rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi.

Ja pakalpojumam vai tā rezultātā izgatavotai lietai pakalpojuma sniedzējs ir devis garantiju, tad, konstatējot neatbilstību, par to varat pieteikt prasījumu visā garantijas termiņa laikā.

Pakalpojuma sniedzējs prasījumu var nepieņemt tikai gadījumos, ja:

    * - pirms pakalpojuma sniegšanas ir Jūs rakstiski informējis, ka pakalpojums būs drošs, bet vienlaicīgi, paskaidrojot trūkumus, būs norādījis, ka nespēs to sniegt kvalitatīvi, taču Jūs būsiet piekritis izmantot šādu pakalpojumu vai saņemt pakalpojuma rezultātā izgatavotu lietu;

    * - pakalpojuma nepienācīgas kvalitātes iemesls ir patērētāja piegādātie materiāli (izņemot gadījumus, kad pakalpojuma sniedzējam kā profesionālim vajadzēja to zināt un Jūs rakstveidā brīdināt.

Šāda prakse varētu būt attiecībā uz precēm, kurām konstatēti kādi defekti, piemēram, traipi apģērbam, un šā iemesla dēļ tās tiek pārdotas par pazeminātu cenu. Tomēr jāatceras, ka izpārdošana vai atlaides nenozīmē, ka pārdevējs Jūs ir informējis par zemāku kvalitāti - par izpārdošanā vai ar atlaidēm pirktām precēm prasījumu var pieteikt tāpat kā par citām precēm.

Vai var prasīt pārdevējam atcelt pirkuma līgumu, ja par preces iegādi tika noslēgts kreditēšanas līgums?

Ja par preces iegādi Jūs esat noslēdzis kreditēšanas (līzinga) līgumu ar pārdevēju vai citu kredīta devēju, ar kuru pārdevējs sadarbojas uz līguma vai citādas vienošanās pamata, tad arī šajā gadījumā Jums nav jāsamierinās ar līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kas nodota Jūsu lietošanā. Jūs varat droši prasīt, lai arī kreditēšanas līgumu atceļ. Ja līgumu atceļ, tādēļ, ka prece ir līguma noteikumiem neatbilstoša, kredīta devējam Jums jāatmaksā visa naudas summa, ko Jūs esat samaksājis līdz līguma atcelšanas brīdim, t.i., pirmā iemaksa, kredīta pamatsummas atmaksa un samaksāto procentu summa.

Jūs nevarat prasīt, lai kredīta devējs Jums atmaksā soda naudu, ko Jūs līdz līguma atcelšanas brīdim esat samaksājis par līgumsaistību nepienācīgu pildīšanu.

Kredīta devējs, savukārt, nevar prasīt, lai Jūs samaksātu līgumsodu un atlīdzinātu zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar līguma atcelšanu.

Prece Jums ir jāatdod pārdevējam.