Kas ir garantija?Kas ir 
garantija?Kas ir garantija?

Vārds "garantija” sadzīviskā izpratnē atšķiras no likumā sniegtā šī vārda skaidrojuma un tāpēc bieži vien patērētājs pat nemēģina pilnībā izmantot savas tiesības. Likumā teikts, ka vienlaicīgi ar preces vai pakalpojuma iegādāšanos jūs iegūstat tiesības divu gadu laikā no pirkuma izdarīšanas dienas pieteikt pārdevējam pretenzijas par līguma noteikumiem neatbilstošu preci. Šīs tiesības jūs iegūstat pat tad, ja pārdevējs jūs par to neinformē, vai norāda, ka jums ir šādas tiesības uz laiku, kas mazāks par diviem gadiem.

Piemēram, ja uz jūsu jautājumu- cik ilgs ir garantijas laiks apaviem? - saņemsiet atbildi, viens mēnesis, tad šāda atbilde neizslēdz jūsu tiesības pieteikt pretenzijas divu gadu laikā. Jums vienīgi jāparūpējas, lai tiktu saglabāts pirkuma (kases) čeks.

Kā mūs uzrunā likums?

Likums nosaka, ka „Garantija ir ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu, un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildus saistības, kas nav paredzētas normatīvajos aktos”. Tātad, ja pārdevējs lieto vārdu garantija, varat uzskatīt, ka tiek apsolīts kaut kas papildus jūsu jau iegūtajām tiesībām. Likumā norādīts, ka, ja precei vai pakalpojumam tiek dota ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja garantija, tad tai jābūt noformētai rakstiski un jāsatur sekojoša informācija:
• garantijas nosacījumi;
• cik ilgi, kā un kādos gadījumos jūs varat pieprasīt šo saistību izpildīšanu;
• garantijas devēja nosaukums (firma ), adrese;
• ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.

No kā būtu jāizvairās?

Vārdu „garantija” vai citu līdzīgas nozīmes vārdu lietot ir aizliegts, ja tajā nav norādīta iepriekš minētā informācija un tā neatbilst likumā noteiktajai definīcijai. Šāda pārkāpuma konstatēšanas gadījumā vēlams informēt PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs). Pirms preces iegādes pārdevējs nedrīkst liegt jums iespēju iepazīties ar šo rakstiski noformēto apsolījumu, jo likums teikts, ka tam jābūt brīvi pieejamam. Ja tas nav brīvi pieejams, jūs varat pieprasīt, lai pārdevējs to uzrāda.

Atcerieties!

Jūs nevarat prasīt, lai pārdevējs vienmēr kaut ko apsola ( garantē ) papildus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvos noteiktajām tiesībām. Dot vai nedot papildus apsolījumu ( dot vai nedot garantiju) ir ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja brīva griba, taču, dodot garantiju, pārdevējs nav tiesīgs samazināt ražotāja dotās garantijas apjomu un saīsināt tās termiņu. Ja ražotājs nav Latvijā reģistrēts uzņēmums, pārdevējs vai ražotāja pilnvarotais pārstāvis ir atbildīgs par ražotāja dotās garantijas nodrošinājumu.