Lietošanas noteikumi

1. PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

1.1. Klienta Konta reģistrāciju veic "Tavamājaslapa.lv" , vadoties pēc Klienta iesūtītajiem datiem. Klientu identificējošie pamatelementi ir Logins (Lietotāja vārds), Parole un Domēna vārds, kurus klients norādījis Pieteikuma formā.
1.2. Klienta izvēlētais Logins un Domēna vārds vairs nav maināmi pēc mājaslapas izveides. Klienta izvēlētā Parole ir nomaināma jebkurā brīdī viņa paša spēkiem.
1.3. Pieteikuma formā Klientam jānorāda reāla (sava) e-pasta adrese, jo tieši uz šo adresi tiks nosūtīti visi mūsu paziņojumi mājaslapas ekspluatācijas gaitā.
1.4. Konkrētu mājaslapas moduļu (iespēju) pieslēgšanu veic Klients pats (sastādot Pieteikuma formu), vai vēlāk, pēc Klienta pieprasījuma, to veicam mēs..
1.5. Visas pamata iespēju izmantošanas maksas ietilpst attiecīgo variantu norādītajās cenās. Pieslēdzot papildus (par atsevišķu mēneša maksu) kādu no "+pakām", Klients saņem īpašus papildpakalpojumus, kuri nav iekļauti sākuma variantos.
1.6. Pamata variantos iekļauti tādi populāri web-servisi, kā : viesu grāmata, forums, ziņu lenta, dažādi katalogi (rakstu, failu, saišu), fotoalbūms, aptaujas, dienasgrāmata (blogs), apmeklētāju skaitītājs (statistika), pasta (vēstuļu) formas, sludinājumu stends. Vienā mājaslapā var tikt pieslēgts pa vienam no katra šī servisa (piemēram - nevar pieslēgt uzreiz divus forumus vai fotoalbūmus).
1.7. Klienta lapās CMS uzturētājs ("Ucoz Media") tiesīgs attēlot komerciāla rakstura reklāmu (banneri), kura atslēgšana ir papildus maksas pakalpojums.
1.8. Klients ir tiesīgs mainīt savas mājaslapas dizainu jebkurā tās ekspluatācijas brīdī.
1.9. Klients ir pilnībā atbildīgs par viņa darbībām vai bezdarbību, kas novedušas pie Klienta indivializējošās informācijas (Logins, Parole) izpaušanas, nozaudēšanas zādzības, kā arī par jebkuru "trešo pušu", kuras izmanto Klienta reģistrācijas datus, darbību vai bezdarbību.
1.10. Izmantojot Pakalpojumus ailiegtas jebkuras darbības, kas vērstas uz nesankcionētu piekļuvi servera resursiem, kā arī citu mājaslapas lietotāju personīgajiem datiem.
1.11. Izmantojot Pakalpojumus klientam aizliegts veikt ar saņēmēju nesaskaņotu masveida reklāmas, komerciāla vai cita veida e-pasta vēstuļu izsūtīšanu (Spams) no savas mājaslapas.
1.12. No "Tavamājaslapa.lv" un "Uzoc Media" puses ir šādi ierobežojumi Klienta mājaslapā ievietojamo materiālu saturā:

1.12.1. Izmantojot Pakalpojumus, Klientam jāvadās no likumīgiem mērķiem un metodēm, kas pilnībā atbilst Latvijas, Eiropas savienības, Krievijas Federācijas un ASV pastāvošai likumdošanai.
1.12.2. Par Klienta mājaslapā ievietoto informāciju atbildīgs pats Klients. "Tavamājaslapa.lv" neveic Klienta ievietojamo materiālu sākotnēju kontroli, tomēr, ja ievietoto materiālu attēlošana un izplatīšana konfliktē ar Likumdošanu, "Tavamājaslapa.lv" patur tiesības dzēst šādus materiālus vai bloķēt piekļuvi mājaslapai bez brīdinājuma (nopietnu pārkāpumu gadījumos).
1.12.3. Aizliegts izvietot foto- un videomateriālus ar pornogrāfisku, vulgāru, vardarbīgu saturu, kā arī jebkurus materiālus, pārkāpjot autortiesības un likumdošanu, tajā skaitā - aicinājumus uz vardarbību, pastāvošās varas gāšanu, diskrimināciju pēc jebkādiem principiem u.c..
1.12.4. Aizliegts izvietot un izplatīt jebkāda veida informāciju un programmnodrošinājumu, kas var tikt izmantoti TIKAI datorsistēmu uzlaušanai vai arī satur datorvīrusus un citas tiem pielīdzināmās komponentes.
1.12.5. Aizliegts izmantot mājaslapu TIKAI failu uzglabāšanai, nenodrošinot tās apmeklētību. Klientam jānodrošina vismaz 1 savas mājaslapas apmeklējums dienā.


1.13. Ņemot vērā aparatūras un programmnodrošinājuma specifiku, "Tavamājaslapa.lv" un "Ucoz Media" nespēj 100%-īgi garantēt Klienta resursu darbību. Ārkārtas vai avārijas situācijas gadījumā Izpildītājs veic maksimāli iespējamos pasākumus situācijas normalizēšanai.
1.14. Klientam aizliegts mākslīgi paaugstināt savas lapas statistikas rādītājus, imitējot mākslīgus apmeklētājus, konkrēti, ievietojot savas vai citu lapas kodu freimos (iframe), piedalīties reitingu celšanas sistēmās (autosērfings) u.t.t.

2. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Klients apņemas:

2.1.1. Ievērot šos Noteikumus un sekot to izmaiņām un papildinājumiem, kuri tiek publicēti mūsu mājaslapā.
2.1.2. Izmantot pakalpojumus un ievietot informāciju tikai un vienīgi ievērojot Latvijas, Eiropas Savienības, ASV un Krievijas Federācijas esošo likumdošanu.
2.1.3. Necensties nodarīt jebkāda veida kaitējumu "Tavamājaslapa.lv" , "Ucoz Media" vai trešās puses programmatūrai vai aparatūrai.
2.1.4. Ievērot autortiesības attiecībā uz "Tavamājaslapa.lv" , "Ucoz Media" vai trešās puses programmproduktiem vai dokumentāciju .
2.1.5. Ievērot savu reģistrācijas datu konfidencialitāti un darīt visu, lai novērstu to izpaušanu citām personām, nozaudēšanu vai zādzību.

2.2. Klients patstāvīgi novērtē nepieciešamību pēc papildus pakalpojumiem ("+pakas"), kas dod iespēju atvieglot obligātos nosacījumus (reklāmas banneris, kopiraiteris).


3. "TAVAMĀJASLAPA.LV" TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. "Tavamājaslapa.lv" apņemas :

3.1.1. Nodrošināt Klientu ar tā izvēlēto pakalpojumu apjomā, kas atbilst attiecīgā Pakalpojuma izmaksām, par cik to neietekmē trešo pušu ("Ucoz Media" serveri) darbība.
3.1.2. Veikt Klienta apmaksāto pakalpojumu maksājumu uzskaiti.
3.1.3. Ievērot Klienta reģistrācijas datu konfidencialitāti. "Tavamājaslapa.lv" ir piekļuve Klienta datiem mājaslapas tehnisko vajadzību nodrošināšanai, kā arī tai ir piekļuve šādai informācijai, ja ir saņemtas pretenzijas no trešajām personām, attiecībā uz Klienta pretlikumīgu darbību, kas nodara kaitējumu "Tavamājaslapa.lv" vai trešajām pusēm. "Tavamājaslapa.lv" ir tiesīga izpaust augstākminētos datus tiesībsargājošajām instancēm gadījumos, kurus nosaka Latvijas Republikas likumdošana.

3.2. "Tavamājaslapa.lv" ir tiesīga :

3.2.1. Uz laiku apturēt pakalpojuma piedāvāšanu Klientam, lai veiktu plānotos profilaktiskos vai remontdarbus, kā arī neplānotus darbus avārijas situācijās. Paziņojumi par augstākminētajām situācijām (ja tādas ir) tiek izvietoti šajā mājaslapā.
3.2.3. Veikt izmaiņas šajos Noteikumos un Pakalpojumu tarifos, publicējot attiecīgās izmaiņas un papildinājumus šajā mājaslapā.
3.2.4. Bloķēt Klienta mājaslapu gadījumos, kuri minēti šajos Noteikumos.4. MĀJASLAPAS (KONTA) BLOĶĒŠANA

4.1. "Tavamājaslapa.lv" ir tiesīga bloķēt Klienta mājaslapu (tikai "Abonentiem"), gadījumos, kas aprakstīti šajos Noteikumos.
4.2. Mājaslapas bloķēšana nozīmē neiespējamību tai piekļūt caur web tīklu konkrētā laika periodā.
4.3. Mājaslapas bloķēšana iespējama šādos gadījumos.
4.3.1. Pēc paša Klienta vēlmes.
4.3.2. Pēc Klienta vairākkārtīgas un nopietnas šo Noteikumu neievērošanas. Pie nopietniem pārkāpumiem attiecas :
  • aicinājumi uz vardarbību, kā arī jebkura veida diskrimināciju (tajā skaitā terorisma atzīšana);
  • bērnu pornogrāfija un erotika (jebkuri materiāli, kas pārkāpj bērnu tiesības), attēli vai videomateriāli ar vardarbīgām ainām;
  • aicinājumi gāzt pastāvošo valsts iekārtu;
  • "Mēstuļu" (Spama) izmantošana, reklamējot savu mājaslapu;
  • viss, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, ASV un Krievijas Federācijas likumdošanu;
4.4. "Tavamājaslapa.lv" neatmaksā Klientam tā veiktos maksājumus par laiku, kad Klienta mājaslapa bijusi bloķēta saistībā ar šo Noteikumu pārkāpumiem.